กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss.Hollie Clair Robertson
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล

Mr.Michael Fenner
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล

Miss.Nadege Wakuna Takapa
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล

Miss Li Ran
ครูภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล


ครูภษาจีน ระดับชั้นอนุบาล


ครูภาษจีน ระดับชั้นอนุบาล

Mr.Michael Brian Megaw
ครูภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา


ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา


ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา

Mr.Chen Xian Shuo
ครูภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา


ครูภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา