กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss.Hollie Clair Robertson
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล

Mr.Michael Fenner
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล

Miss.Nadege Wakuna Takapa
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล

Miss Li Ran
ครูภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล

Mr.Michael Brian Megaw
ครูภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมฯ


ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมฯ

Mr.Chen Xian Shuo
ครูภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา

Miss Xue Jiajia
ครูภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา