กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Miss.Hollie Clair Robertson
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล

Mr.Michael Fenner
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล


ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล

Miss Li Ran
ครูภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล

Miss Zhang Yuan yuan
ครูภษาจีน ระดับชั้นอนุบาล


ครูภาษจีน ระดับชั้นอนุบาล

Mr.Michael Brian Megaw
ครูภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

Enow Myreille Ngwai
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา


ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา

Mr.Chen Xian Shuo
ครูภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา


ครูภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา