มัธยมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี สายฝน สระปัญญา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2