ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวสุชารัตน์ รัตนยิ่งเจริญลาภ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายปกครอง

นางสาวอารีย์รัฐษ์ ชินวงษ์พรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล, เลขนุการผู้อำนวยการ และงานประกันคุณภาพภายใน

นางสาว วีรยา เจนแพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววรวิมล พุกอ่อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และสต๊อก

นางสาวเบญญา ฉายกระจ่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายสนธยาบดินทร์ สุวรรณโสภาค
ช่วยงานธุรการทั่วไป

นายกอบโชค มานะพรรณ
เจ้าหน้าที่โสตศึกษา

นายปกป้อง เป้านงคราญ
พนักงานขับรถ

นางสาวสมหมาย ศรีอำนาจ
แม่ครัว

นายอภิชาติ ธรรมวงศา
พ่อครัว

นายเอกชัย พรมจิตร
พ่อครัว / ครูชั้นพัฒนาคุณธรรม

นางศรีจันทร์ ศิริโส
แม่บ้าน

นางอัมพร ถิตย์บุญครอง
แม่บ้าน

นางอุทัย นิลพาย
คนสวน

นายสมชาย โลมอย
คนสวน