ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวสุชารัตน์ รัตนยิ่งเจริญลาภ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายปกครอง

นางสาวอารีย์รัฐษ์ ชินวงษ์พรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล, เลขนุการผู้อำนวยการ และงานประกันคุณภาพภายใน

นางสาว วีรยา เจนแพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และสต๊อก


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายสนธยาบดินทร์ สุวรรณโสภาค
ช่วยงานธุรการทั่วไป

นายกอบโชค มานะพรรณ
เจ้าหน้าที่โสตศึกษา

นาย รุ่งโรจน์ อุตรนคร
พนักงานขับรถ

นางสาวสมหมาย ศรีอำนาจ
แม่ครัว

นายอภิชาติ ธรรมวงศา
พ่อครัว

นายเอกชัย พรมจิตร
พ่อครัว / ครูชั้นพัฒนาคุณธรรม

นางสาว ทิพย์รดา ไตรศร
แม่บ้าน