ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวสุชารัตน์ รัตนยิ่งเจริญลาภ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายปกครอง

นางสาวอารีย์รัฐษ์ ชินวงษ์พรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงานประกันคุณภาพภายใน

นางสาว วีรยา เจนแพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0871484270


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และสต๊อก


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและเลขานุการ

นายกอบโชค มานะพรรณ
เจ้าหน้าที่โสตศึกษา

นาย
พนักงานขับรถ

นาย
คนสวน

นางสาวสมหมาย ศรีอำนาจ
แม่ครัว

นายอภิชาติ ธรรมวงศา
พ่อครัว

นายเอกชัย พรมจิตร
พ่อครัว / ครูชั้นพัฒนาคุณธรรม


แม่บ้าน


แม่บ้าน