ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวสุชารัตน์ รัตนยิ่งเจริญลาภ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายปกครอง

นางสาวอารีย์รัฐษ์ ชินวงษ์พรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงานประกันคุณภาพภายใน

นางสาว วีรยา เจนแพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0871484270


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และสต๊อก


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและเลขานุการ

นายกอบโชค มานะพรรณ
เจ้าหน้าที่โสตศึกษา

นาง บุญมี ยงยุทธ
พนักงานขับรถ

นาย สุพจน์ แสงจันทร์
คนสวน

นาย วีรศักดิ์ เจนแพทย์
คนสวน

นาย อรัญ ภูติวัชระนนท์
คนสวน

นางสาว สมหมาย ศร๊อำนาจ
แม่ครัว

นาย อภิชาติ ธรรมวงศา
พ่อครัว

นาย เอกชัย พรมจิตร
พ่อครัว / ครูชั้นพัฒนาคุณธรรม

นาง ศรีจันทร์ ศิริโส
แม่บ้าน

นางสาว ทองสุข วันยูมา
แม่บ้าน