ประถมศึกษา

นางสาว พรทิพย์ โมรานอก
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาว จารุวรรณ อินแพง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ว่าที่ร้อยตรี สายฝน สระปัญญา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาว สัมฤทธิ์ พลสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาว วิมลรัตน์ เชื้อกุล
ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาว วิมลทิพย์ เข็มแดง
ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายอภิสิทธิ์ ไหลทา
ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาว ศิรินภา ปทุมไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นาง ธัญญารัตน์ ผลาปีย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรทิพย์ โมรานอก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นาย นริศ ประทุมไชย
ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6