ประถมศึกษา

นาง จุฑามาศ นินนานนท์
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

นางสาว สัมฤทธิ์ พลสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

น.ส. ฐิติพร สนศรี
ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

น.ส.เกษร อินทะรักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

น.ส. กานต์ชนิต ถาอ้อย
ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นาย โอภาส ธนูศิลป์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ ร.ต.หญิง สายฝน สระปัญญา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นาง ธัญญรัตน์ ผลาปีย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

น.ส. เกวลิน หาญจันอัด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

น.ส. ศิรินภา ประทุมไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นาย อานนท์ ภูพิลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6