ประถมศึกษา


หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาว สัมฤทธิ์ พลสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาง ธัญญารัตน์ ผลาปีย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาว วิมลรัตน์ เชื้อกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นาย อานนท์ ภูพิลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นาย โอภาส ธนูศิลป์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นาง จุฑามาศ นินนานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6