ประถมศึกษา


หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาว วิมลรัตน์ เชื้อกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาว สัมฤทธิ์ พลสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาว ศิรินภา ปทุมไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นาง ธัญญารัตน์ ผลาปีย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6