ปฐมวัย

นางสาว วันวิสา นิลาพันธ์
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย-ครูประจำชั้นห้องท้องฟ้า

นางสาว วิภาพร ผงเสน่ห์
ครุผู้ช่วยห้องท้องฟ้า

นางสาว ณัฏฐกานต์ สุขัง
ครูประจำชั้นห้องดวงดาว

นาง ฐิตินันท์ ขันเงิน
ครูผู้ช่วยห้องดวงดาว


ครูผู้ช่วยห้องดวงดาว

นางสาว ศิริมาศ ปุละโก
ครูประจำชั้นห้องพระอาทิตย์


ครูผู้ช่วยห้องพระอาทิตย์

นางสาว กชพรรณ ศรีระอุดม
ครูประจำชั้นห้องพระจันทร์

นาง ชณาพรรณ จันทิหล้า
ครูผู้ช่วยห้องพระจันทร์

นางสาว ศุภาวรรณ ประกอบกิจ
ครูประจำชั้นห้องภูผา

นาง พรนภา มีเดช
ครูผู้ช่วยห้องภูผา

นาง ฉวีวรรณ โสภนา
ครูประจำชั้นห้องสายธาร

นางสาวมยุรี ประกิ่ง
ครูผู้ช่วยห้องสายธาร


ครูผู้ช่วยห้องสายธาร