คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาว วันวิสา นิลาพันธ์
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางสาว วันวิสา นิลาพันธ์
1.ครูประจำชั้นห้องท้องฟ้า

นางสาว ณัฏฐกานต์ สุขัง
2.ครูประจำชั้นห้องดวงดาว

นางสาว ศิริมาศ ปุละโก
3.ครูประจำชั้นห้องพระอาทิตย์

นางสาว เกศริน กายดี
1.1 ครูผู้ช่วยห้องท้องฟ้า


2.1 ครูผู้ช่วยห้องดวงดาว

นางสาว สุริสา ภูพิลา
3.1 ครูผู้ช่วยห้องพระอาทิตย์

นาง ชณาพรรณ จันทิหล้า
4.ครูประจำชั้นห้องภูผา

นางสาว กชพรรณ ศรีระอุดม
5.ครูประจำชั้นห้องพระจันทร์

นาง ฉวีวรรณ โสภนา
6.ครูประจำชั้นห้องสายธาร

นาง พรนภา มีเดช
4.1 ครูผู้ช่วยห้องภูผา

นาง ชลนิศา ริมราง
5.1 ครูผู้ช่วยห้องพระจันทร์

นางสาวมยุรี ประกิ่ง
6.1 ครูผู้ช่วยห้องสายธาร

นางสาว ศิรินภา ปทุมไชย
7.ครูประจำชั้นห้องแมกไม้

นางสาว พรพรรณ พิมสอน
6.2 ครูผู้ช่วยห้องสายธาร

นางสาว วิภาพร ผงเสน่ห์
7.1 ครูผู้ช่วยห้องแมกไม้