ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 16) 18 พ.ค. 66
ประกาศ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 5) 18 พ.ค. 66
ประกาศ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 51) 30 มิ.ย. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 36) 29 มิ.ย. 65
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (อ่าน 7638) 25 ส.ค. 64
ประกาศ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 681) 06 ส.ค. 64
ประกาศ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 591) 04 ส.ค. 64
คู่มือนักเรียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) (อ่าน 700) 04 ส.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 917)
นโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 40)
มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (Reopening) 6 มิติ (อ่าน 32)
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรมผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) (อ่าน 75)
มาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 32)
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ (Zoom) (อ่าน 39)
ประกาศโรงเรียนประภัสสรคุณธรรม เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 33)
ขอความร่วมมือให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ก่อนออกจากบ้านทุกวัน (อ่าน 113)
ขอความร่วมมือให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง กรอกแบบสำรวจประวัติเสี่ยงและการกักตัว (อ่าน 30)
ประกาศนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 43)