ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสิงแวดล้อมโลก
รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังให้ครู บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูแลความสะอาดของพื้นที่ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีความสุข...
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,13:39   อ่าน 372 ครั้ง