แนวทางการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาของโรงเรียนประภัสสรคุณธรรมมิได้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นแต่การแข่งอัดความรู้ให้ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว และมิได้ถือว่าการอัดความรู้ให้ได้มากที่สุดถือว่าการศึกษานั้นๆประสบความสำเร็จ    ซึ่งหากกล่าวถึงความรู้บนโลกใบนี้แล้ว     โลกใบนี้มีความรู้อีกมากมายที่เราสามารถศึกษาได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด   และความรู้ในหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของกาลเวลา และการเปลี่ยนแปลงของโลก  อีกทั้งยังมีความรู้ใหม่ๆที่นับวันจะเพิ่มขึ้นมาตามกาลเวลาของโลกที่เปลี่ยนไปเช่นกัน    หากการศึกษาเป็นไปเพียงเพื่อการแข่งอัดความรู้    แต่ขาดซึ่งการพัฒนาทักษะของมนุษย์และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว   จะทำให้เด็กใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย  ไร้ทิศทาง  และมีแนวโน้มในการเข้าสู่กระแสวัตถุนิยมมากขึ้น  นั่นเพราะขาดการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ  “สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”  การศึกษาวอลดอร์ฟเป็นปรัชญาการศึกษา   ที่เปรียบเหมือนเข็มทิศที่ใช้ในการเดินทางของชีวิตนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   ด้วยเหตุนี้การศึกษาวอลดอร์ฟ  จึงแบ่งการพัฒนามนุษย์  ดังนี้
0-7         พัฒนามิติทางกาย  สัมพันธ์กับ  การเลียนแบบ
7-14       พัฒนามิติทางจิตใจ  สัมพันธ์กับ  ความรู้สึก
14-21     พัฒนามิติทางจิตวิญญาณ  สัมพันธ์กับ  เชาว์ปัญญา
ดังนั้น  การจัดการศึกษาของโรงเรียนประภัสสรคุณธรรมได้อิงอาศัยปรัชญาการศึกษาแบบวอลดอร์ฟของรูดอล์ฟ  สไตเนอร์มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา    เป็นการจัดการศึกษาที่มิได้เน้นการอัดความรู้   แต่เป็นการศึกษาที่ปลุกอัตตาหรือตัวตนภายในของมนุษย์ให้ตื่นจากการที่มุ่งตนเองเป็นใหญ่ไปสู่การรู้จักตัวตนอย่างแท้จริง   ตระหนักรู้ถึงความดีงานสูงส่งอันเป็นนิรันดร์ในตนเอง   มีความเป็นอิสระและความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ต่ออนาคตของตนเอง  ของมนุษยชาติ  และโลก   เป็นการศึกษาเพื่อสังคมที่มองว่าการแข่งขันมิใช่ปัจจัยสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จ   ความร่วมมือต่างหากที่เป็นปัจจัยของความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จ   เป็นการศึกษาที่ต้องพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ด้วยการเข้าถึงสัจจะความเป็นจริงอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ
0-7 ปี       เรียนรู้ด้วยการกระทำ    การสอนมุ่งให้เด็กเข้าถึงสัจจะความจริงในการกระทำความดี
7-14 ปี     เรียนรู้จากความรู้สึก  การสอนมุ่งให้เด็กรู้สึกถึงสัจจะความจริงในความงาม
14-21 ปี   เรียนรู้จากการคิด   การสอนมุ่งเน้นให้เด็กเข้าถึงสัจจะความเป็นจริงในความคิด