วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม  มุ่งพัฒนาไปสู่โรงเรียนที่มีความโดดเด่นในด้านการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมและ จิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม  พัฒนากระบวนการคิดและทักษะชีวิต  จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  ภายใต้บูรณาการ 3 ภาษา (ไทย,จีน,อังกฤษ)