ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม (光明学校)(Prapassorn Kunnatham School) เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในนามของมูลนิธิประภัสสรคุณธรรม  มูลนิธิประภัสสรคุณธรรม ได้ทำการจดทะเบียนก่อตั้งในปีพ.ศ.2545 ด้วยวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนด้านการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม จนกระทั่งในปีพ.ศ.2549 มูลนิธิฯได้รับรางวัลเป็นองค์กรดีเด่น สาขาคุณธรรมจริยธรรม และในปีพ.ศ.2552 ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และในปีนี้เองทางมูลนิธิฯได้ตกลงใจที่จะขยายการบ่มเพาะคุณธรรมเข้าสู่การศึกษาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดตั้งโรงเรียนประภัสสรคุณธรรม
วันที่15 สิงหาคม 2552 ด้วยจิตศรัทธาของชาวจังหวัดระยองที่ร่วมกันบริจาค ความอนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินจากคุณสุวัฒน์ ฟ้าประทานชัย และความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มอาสาสมัครของมูลนิธิฯ โรงเรียนประภัสสรคุณธรรมจึงได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในปีนั้น ท่านสยุมพร ลิ่มไท เป็นเกียรติในการเป็นประธานเปิดหน้าดินก่อสร้างโรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ได้รับการออกแบบโดยคุณคุณชาตรี ลดาลลิตสกุล ในแนวคิดการออกแบบ โรงเรียนท่ามกลางหมู่แมกไม้ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ อนึ่งการออกแบบครั้งนี้ คุณชวลิต ศุภทัศนา ได้เมตตาช่วยบริจาคเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการออกแบบและยังรับเป็นที่ปรึกษาในการดูแลควบคุมการก่อสร้าง

วันที่ 17 พฤษภาคม.2553 โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ด้วยความเมตตาจากคณะที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำ และการร่วมแรงร่วมใจของคณะครูและบุคลากรทุกคน โรงเรียนฯได้เปิดทำการสอนขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการบ่มเพาะและหล่อเลี้ยงนักเรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้มีความรู้คู่คุณธรรมผู้รู้จักคิดและทำเพื่อสังคม